A+ A-

Компания Бошқаруви Компаниянинг ижроия органи ҳисобланади. Компаниянинг Бошқаруви 6 (олти) аъзодан иборат.

Компания Бошқаруви таркибига қуйидагилар киради:

 • Файзиев Музаффар Юсупалиевич - Бошқарув раиси;

 • Саттаров Умид Юсупович - Бошқарув раисининг маркетинг ва савдо бўйича биринчи ўринбосари;

 • Абдукаримов Рустамбек Сабирджанович - Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, истиқболли ривожлантириш ва инвестициялар бўйича ўринбосари;

 • Усмонов Камолиддин Аловуддин угли - Бошқарув раисининг молия бўйича ўринбосари;

 • Вакант - Бошқарув раисининг режим ва кадрлар бўйича ўринбосари;

 • Обидов Икболжон Аскаралиевич - Бош ҳисобчи.

Компания бошқаруви ваколатига Компаниянинг жорий фаолиятини бошқариш масалалари киради, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув кенгашининг мутлақ ваколатларига кирувчи масалалар бундан мустасно.

Компания Бошқаруви Раиси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси билан олдиндан келишилган (тайинловига биноан) ҳолда, компания акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан сайланади (тасдиқланади).

Шу билан бирга уни тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади.

Бошқарув раиси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

 • Компания номидан ишончномасиз иш юритиш, бошқа ташкилотлар ва органлар билан бўлган ўзаро муносабатларда унинг манфаатларини ифодалаш;

 • Компания мол-мулки ва пул-маблағларини унинг қарор қабул қилинган санадаги соф активларининг 15% миқдори доирасида тасарруф қилиш;

 • шартномалар ва контрактлар, шу жумладан меҳнат шартнома (контракт)лари тузиш;

 • ишончномалар бериш;

 • банкларда ҳисоб-китоб рақамлари ва бошқа рақамлар очиш;

 • ўзига бўйсунувчи барча ходимлар томонидан бажарилиши шарт бўлган буйруқ ва кўрсатмалар бериш;

 • ходимлар штатини тасдиқлаш, уни бутлаш;

 • штатлар жадвали ва штатдаги лавозим бирликларига умумий сон доирасида ўзгартириш киритиш.

Бошқарув раисининг вазифалари қуйидагилардан иборат:

 • ўз ваколатлари доирасида Компаниянинг жорий фаолиятига унинг самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда раҳбарлик қилиш;

 • Компания акциядорлари умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши қарорларининг ижросини таъминлаш;

 • Компаниянинг ишлаб чиқариш бирликлари, цехлар ва бошқа таркибий бўлинмаларининг самарали ҳамкорлик қилишини таъминлаш;

 • Компания шартномавий мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш;

 • ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун зарур бўлган миқдорларда фойда олишни таъминлаш;

 • Компанияни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режаларининг ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, ижросини ташкил этиш ва назорат қилиш;

 • Компания фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини таъминлаш;

 • Компанияда бухгалерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, тегишли ҳолатда ва ишончли бўлишини таъминлаш, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий ҳисоботларнинг тегишли идораларга, шунингдек Компания фаолиятига доир маълумотларнинг акциядорлар, кредиторлар ва бошқа олувчиларга ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

 • жамиятнинг Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки Компания аудиторининг талабига кўра Компаниянинг молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни ҳеч қандай монеликсиз тақдим этиш;

 • давлат статистика ҳисоботларининг тегишли идораларга тўлиқ ва вақтида тақдим этилишини таъминлаш;

 • Компаниянинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларнинг сақланишини, агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига кирмаса, таъминлаш;

 • Компания ходимлари томонидан хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи ахборотнинг сақланишини таъминлаш;

 • Компания ижроия органининг мажлисларини ташкил этиш, ҳужжатлар ва ижроия орган мажлиси баёнларини Компания номидан имзолаш;

 • Компанияни малакали ходимлар билан таъминлаш, Компания ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини кўриш;

 • меҳнат ва технология интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

 • Компания ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилинишини ва меҳнат муҳофазасини таъминлаш;

 • жамоа музокораларида ижро этувчи орган вакилларининг иштирокини таъминлаш. Жамоа шартномалари ва битимлар тузилишида иш берувчи сифатида қатнашиш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш;

 • ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни Акциядорларнинг умумий йиғилишига ва Компаниянинг Кузатув кенгашига белгиланган муддатда тақдим этиш;

 • акциядорларнинг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ахборотларни олиш, Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш, дивидендлар ҳисобланиши ва тўланишига доир барча ҳуқуқларига риоя қилиш;

 • ички ҳужжатларга, амалдаги қонун ҳужжатларига ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиш;

 • Компания бошқаруви раиси, қонунчилик, ушбу Устав ва Компаниянинг меъёрий хужжатларига мувофиқ бошқа хуқуқ (ваколат) ва мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Кузатув кенгаши Компания бошқаруви раиси ва бошқарув аъзолари Компания Устави қоидаларини қўпол тарзда бузилганда, бизнес-режанинг тасдиқланган параметрларининг бажарилиши барбод этилганда ёки ўз ҳаракати (ҳаракатсизлиги) билан Компанияга зарар келтирилганда, улар билан тузилган шартномаларни муддатидан олдин тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

Компания бошқаруви раиси ва бошқаруви аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни, бошқа қонун ҳужжатлари, мазкур Устав ва Компания билан, ҳар йили уни давом эттириш (қайта тузиш) ёки тўхтатиш (бекор қилиш) мумкинлиги ҳақида қарор қабул қилган ҳолда, бир йиллик муддатга тузиладиган шартномада белгилаб қўйилади. Шартнома компания номидан кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади.

Компания бошқаруви раисининг ҳамда компания бошқаруви аъзолари меҳнатига тўланадиган ҳақ миқдори Компания фаолиятининг самарадорлиги билан бевосита боғлиқдир ва улар билан тузилган шартнома билан белгиланади.

Ижроия органини (бошқарувни) моддий рағбатлантириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 24 январидаги ПФ-3202 - сонли “Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий секторнинг улуши ва аҳамиятини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига асосан акциядорлик компанияси фаолиятининг самарадорлигига бевосита боғлиқ бўлади.

Акциядорлик компанияси ишини яхшилаш, қўшимча рағбатлантирувчи омил олиш, ижроия органи фаолиятининг принципиаллиги ва самарадорлигини ошириш учун компания ижроия органи тўғрисидаги низомга мувофиқ ҳар чоракда моддий рағбатлантириб борилади.

Компания ишининг самарадорлигини ҳисобга олган ҳолда моддий мукофот миқдори Компания кузатув кенгаши томонидан кўпайтириш ёки камайтириш мақсадида қайта кўриб чиқилиши мумкин.